Najaarsvergadering 2017

De agenda van de goed bezochte ledenvergadering van 24 november 2017 bevat naast de begroting en de contributie voor 2018 nog drie andere ‘stevige’ onderwerpen: het roeiplan en het botenplan voor 2018, en – opnieuw – veiligheid. Aan het begin van de vergadering worden de recent overleden oud-leden Lieuwe Dijkstra en Litse Busscher herdacht.

Begroting en contributie 2018
Penningmeester Jan Pieter van Haaps presenteert een sluitende begroting die in grote lijnen de begroting van 2017 volgt, een en ander op basis van de licht stijgende ledenontwikkeling in lijn met de voorgaande jaren. Op basis van de meedenkavonden wordt meer geld in het botenplan gestopt en krijgt training en coaching extra aandacht. Voor 2018 wordt een klein surplus voorzien. De contributie wordt verhoogd met de geringe toename in de KRNB-bijdrage. Voor 2017 wordt een positief financieel resultaat verwacht. Een peiling heeft uitgewezen dat drie leden hun 10-jaars lening graag vervroegd afgelost zien worden. Deze vervroegde aflossingen zit niet in de begroting.

Naar een dieper verankerde veiligheidscultuur
Op verzoek van de vergadering wordt het agendapunt Veiligheid – vanwege haar belang – naar voren gehaald. Leonie Straatsma – voorzitter van de commissie veiligheid – legt uit dat bij Daventria voor een flink deel dezelfde of vergelijkbare risicofactoren bestaan als bij Jason (waar in maart een ernstig roeiongeval plaatsvond). Juist de optelsom van die risico’s kan tot gevaarlijke situaties leiden. Stuurlieden moeten hierop goed voorbereid worden, niet alleen in de praktijk maar ook in theorie, onder andere aan de hand van een risicokaart. De opleiding van stuurlieden wordt hierop aangepast. Aanscherping van de veiligheidscultuur is gewenst (motto: “vertrek na de check”), er valt heel wat te winnen in veiligheidsbesef.

Roeiplan: aangepast examensysteem en meer professionalisering
Roel Jorna en Manga Schrijver lichten toe hoe het Roeiplan 2018 zich gaat ontwikkelen. Roel doet dat door de aanpassingen in het examensysteem uit te leggen: onder andere een uitsplitsing in theorie-examens voor de Hank en voor de IJssel, loskoppeling van het 1e klasexamen en IJsselbevoegdheid, en een aanscherping van de stuurbevoegdheid op de rivier. Manga vertelt over de voorgenomen veranderingen in het systeem van opleidingen en opvang van nieuwe leden. We professionaliseren ons verder, o.a. door ruimere inzet van de externe coach (die weer een RI-1-cursus gaat geven). Inmiddels beschikt Daventria over ca 100 coaches en instructeurs. Beginnerscursussen worden ‘horizontaal geprogrammeerd’, vier parallel aan elkaar, vanaf het voorjaar.

Botenplan 2018
Materiaalcommissaris Martijn van Nieuwenhuijze presenteert het Botenplan 2018, een en ander op basis van de Basisvloot 450 als stabiele basis voor de voorgestelde botenaanschaf in 2018. Dat voorstel omvat de aanschaf van meerdere boten en een ergometer. Een door 24 leden ondertekende reactie op het botenplan 2018, kort voor de vergadering ingediend, stelt dit ter discussie. Gesteld wordt dat de huidige behoefte aan een 1e klas vier voor dames of lichte ploegen groter is dan aan een 1e klas vier voor zware ploegen.

Na uitgebreide discussie besluit de vergadering om deze inbreng nog eens goed te bekijken en de materiaaladviescommissie hierover te raadplegen. Uitvoering van het botenplan 2018 is daarmee tot nader order uitgesteld.